Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Karolina Krawczyk
PL:

Witam Cię serdecznie i zapraszam do mojej krainy ☺ Jest to miejsce pełne uważności, ciekawości oraz otwartości na siebie i innych. Mamy okazję poznać siebie lepiej, być może odkryć nowe swoje pasje i talenty. Spotkania dostosowuje do potrzeb swojego rozmówcy. Chętnie pokazuje świat uważności, który łączy się ze sztuką, ruchem, muzyką, ale i liczbami, grą słów, dźwiękiem, ale i ciszą. Jest to niezwykłe połączenie, z którego wybieram tylko to, czego najbardziej potrzebujesz.

Dlaczego uważność ? To świat, w którym odkrywamy siebie na nowo. Przypominamy sobie też podstawowe prawdy natury i uczymy jak wg nich żyć, by żyć szczęśliwie. Mamy okazję uspokoić myśli, emocje, zatrzymać się, zauważyć wiele więcej i docenić. Być tu i teraz zwyczajnie szczęśliwi. Aktualne czasy dostarczają nam stresu, niepokoju, zmęczenia a nawet strat. Wielu z Nas zatrzymuje się dopiero gdy musi, z powodu choroby lub innych nieprzyjemności. Uważność daje nam narzędzia, abyśmy to my zapanowali nad swoim życiem, słuchali swojego ciała i jeśli daje Nam sygnały – dali mu odpocząć, by powrócić ze zdwojoną siłą. Możemy ograniczyć nieprzyjemności oraz nauczyć się na nie reagować. Świadomi swoich zalet możemy też określić cel, do którego będziemy podążać w zgodzie ze sobą i w pełnej akceptacji. Uczymy się również bycia wystarczającą dobrymi dla samych siebie oraz rozpoznania swoich schematów i ograniczeń wynikających z przeszłości. Będąc tu i teraz w ciszy i spokoju jesteśmy w stanie ukoić swoją duszę, zauważyć więcej i żyć z większą świadomością, wdzięcznością i życzliwością do siebie i innych, czego sobie i Wam życzę.

Jestem Trenerką i założycielką ArteCarpediem.com (SztukaCarpediem), autorką szkoleń i sposobu życia, pt. „ArteMindfulness” (Mindfulness z elementami Arteterapi), Arteterapeutką (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku), Trenerką Medytacji i Mindfulness ( m.in. Vipassana, MBLC), Trenerką Rekreacji Ruchowej - Joga, Absolwentką Szkoły Muzycznej w klasie skrzypiec i fortepianu, Członkiem kilku Orkiestr. Pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą m.in. poprzez spotkania indywidualne (również online), praktykę w Poradniach Pedagogicznych, firmach, Szkołach, Przedszkolach, Centrach Edukacji, itp. Moja praca jest moją pasją. Jeśli myślisz, że warto świadomie zmienić coś w swoim życiu – zapraszam serdecznie do kontaktu.

EN:

Welcome ☺ I invite you to my land. It is a place full of mindfulness, curiosity and openness to oneself and others. We have the opportunity to get to know ourselves, or even discover our new passions and talents. Meetings are adapted to the needs of your expectations. If you wish, I can show you mindfulness connected with art, music, but also numbers, sound, but also silence. It is an unusual combination from which I choose only what you need the most.

Why Mindfulness? It is a world where we rediscover ourselves. We can also remind the basic truths of nature and learn how to live accordingly to them in order to live happily. We have the opportunity to calm down our thoughts and emotions, to stop, notice and appreciate much more. To be here and now. Current times provide us with stress, anxiety, fatigue and even loss. Mostly we stop because of some unpleasantness, like illness. Mindfulness gives us the tools so that we can take control of our lives, listen to our body and, if it gives us signals - listen and take rest. After all we return with redoubled strength. We can reduce unpleasantness and learn to respond to it. Being aware of our advantages, we can also define a goal to which we will pursue in harmony with ourselves and in full acceptance. We also learn how to be good enough to ourselves and to recognize our patterns and limitations from the past. Being here and now in peace and quiet, we are able to soothe our soul, notice more and live with greater awareness, gratitude and kindness to ourselves and others, which I wish you.

I am a trainer and owner of ArteCarpediem.com (SztukaCarpediem), author of training courses and a way of life, entitled "ArteMindfulness" (Mindfulness with elements of Art Therapy), Art therapist (Medical University of Gdansk), Meditation and Mindfulness Trainer (including Vipassana, MBLC), Yoga Recreation Trainer, Music School Graduated in the violin and piano class, member of several orchestras . I work with adults, children and teenagers, including individual meetings (online), practice in Pedagogical Clinics, companies, schools, kindergartens, Education Centers, etc. My work is my passion. If you think that it is worth to try something new in your life - please feel free to contact me.Loading...